เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรวมใจลดหมอกควัน ผลิตอาหารสัตว์รักษ์โลก..//

  
    สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพด หวังนำเทคโนโลยี ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์ ลดภาวะหมอกควัน..// ที่โรงเรือนโคเนื้อ CMU BEEF สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสา รวมใจลดหมอกควันร่วมกันผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์รักษ์โลก เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน และเกษตรกรเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อทดแทนการเผา ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยของ สวทช. เกี่ยวกับผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เกษตรกรมักจะเผาทำลายเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ มาต่อยอด โดยมีนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา กว่า 30 คน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการนำองค์ความรู้เหล่านี้ขยายผลให้แก่ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง ที่ผ่านมา สวทช.ได้มีการเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยเฉพาะเปลือกข้าวโพด มาทำเป็นอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ เป็นต้น ทั้งนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยนำอาหารสัตว์ที่ผลิตได้มาเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มทดลองของภาควิชาเอง ตลอดจนวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและดูงานให้แก่ผู้ที่สนใจ ตลอดจนรับผลิตอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอีกด้วย
 
18 มีนาคม 2561 , 11:46 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด