บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยยางพาราให้ผู้สนใจ ฟรี.!

  
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร นักวิชาการในภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะผันผวนของราคายาง และสภาวการณ์ต่างๆ ของยางพาราในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายการปลูกยางพาราในอนาคต ภายในงาน จัดให้มีการบรรยาย เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา โดยมีรายละเอียดทั้งแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกร การทำวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการสวนยางพารา การกรีดยางพารา ระบบใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการจัดเวทีเสวนา “แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคต” และ “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการยางแบบครบวงจร (หลักสูตรนานาชาติ)” ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกร นักวิชาการ และท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานยุทธศาสตร์และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5527
 
18 มีนาคม 2561 , 15:26 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด