จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ (ถั่วเหลือง) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดนำหลักคิด การตลาดนำการผลิตทางการเกษตร มาปรับใช้ในระบบแปลงใหญ่ ถั่วเหลือง ตามแนวทางประชารัฐ พัฒนาวิธีการปลูกถั่วเหลือง ลดต้นทุนการผลิต จัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน
ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แตงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามแนวทางประชารัฐ ต่อยอดนำหลักคิดในเรื่อง การตลาดนำการผลิตทางการเกษตร มาใช้ในการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐถั่วเหลือง ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการลงนามความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตและพัฒนาวิธีการปลูกถั่วเหลืองให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรฐาน โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการจากภาคเอกชน
ทั้งนี้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองด้วยการปรับปรุงการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากฟาร์มปศุสัตว์ ด้วยการใช้น้ำสกัดมูลสัตว์ฉีดพ่นทางใบให้กับตันถั่วทุก ๆ 15 วัน ตลอดระยะเวลาการปลูก นำกากตะกอนจากฟาร์มปศุสัตว์เข้ามาช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และติดตามการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีนี้คาดว่า ผลผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 142 คน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ไร่
 
19 มีนาคม 2561 , 11:36 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย