ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มอบแนวทางการปฏิบัติงานในยุค Social Media

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มอบแนวทางการปฏิบัติงานในยุค สื่อสังคมออนไลน์ เน้นสร้างความเข้มแข็ง และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ในวาระที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนในทุกรูปแบบทั้งการออกอากาศภาคปกติ (on air) และการดำเนินการคู่ขนานผ่านระบบ Online ในสื่อ Social Media และการออกพื้นที่ทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการที่สะท้อนจากพี่น้องประชาชนสู่รัฐบาล หรือ On Ground ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล จะยึดหลักการทำงานด้วยความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจ รวมถึงการบริหารงานตามค่านิยม 5 ประการของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การดำเนินงานในส่วนของ Social Media จะดำเนินการรูปแบบของการสร้างความรู้ ความเข้าใจควบคู่ไปกับการให้บริการในสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สะท้อนความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 
19 มีนาคม 2561 , 17:30 น. , อ่าน 129  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด