เชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณปีใหม่เมือง..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของน้ำ ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตล้านนา..// ที่ท่าน้ำแม่ข่าชุมชนป่าแพ่ง(ชัยศรีภูมิ) ถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง รณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำแม่ข่ามีความเข้าใจในคุณค่าและความหมายของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมเลิกทิ้งขยะมูลฝอย ปล่อยน้ำเสีย สร้างความสกปรก ให้กับคลองแม่ข่า ตลอดจนแม่น้ำและลําน้ำสาขาทุกสาย รวมถึงสร้างความเป็นสิริมงคล และฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ให้กลับมาเป็นสายน้ำแห่งไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561 โดยจัดในรูปของขบวนแห่สังขานต์ล่องทั้งทางเรือในคลองแม่ข่าและทางถนนเลียบคลองแม่ข่า และทํากิจกรรมทําความสะอาดจนถึงวันเสาร์ที่ 14เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันสังขานต์ล่องตามปฏิทินล้านนา สำหรับ วันสังขานต์ล่อง เป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่ของชาวล้านนา "สังขานต์” คือคําเดียวกับ “สงกรานต์" ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดของปีเก่า ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนา วันสังขานต์ล่องจะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนช่วยกันทําความสะอาดอาคารบ้านเรือน และสถานที่บริเวณรอบบ้าน และชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ขจัดสะสางสิ่งสกปรกรกรุงรังต่างๆ ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งสิ่งเศร้าหมองทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่ดีงามในตัวเรา ก็จะถูกชําระสะสาง ขับไล่ให้หมดไป ให้ล่องไหลไปกับสังขานต์เก่า เพื่อจะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยกําหนดแนวทางดําเนินการไว้ 8 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มาตรการ เสริมสร้างการมีจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าของประชาชน เยาวชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชน เพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลสัมฤทธิอย่างเป็นรูปธรรม
 
8 เมษายน 2561 , 12:55 น. , อ่าน 124  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด