เชียงใหม่ ขับเคลื่อนทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจีสด้า เดินหน้าขับเคลื่อนทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน หวังนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการอธิการ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)เปิดเผยว่า ปัจจุบันการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยได้มุ่งเน้นการบูรณาการและการบริหารจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จีสด้า จัดโครงการทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจัง รวมถึงเป็นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน Application ผ่านระบบ forest fire monitoring system และ DPM Reporter ที่นำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแก่ทีมประชารัฐและประชาชนในพื้นที่ ให้ร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและระบบการรายงานสถานการณ์สาธารณะภัยของหน่วยงานภาครัฐ ให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงอีกด้วย
สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้งาน Application ผ่านระบบ forest fire monitoring system และ DPM Reporter ให้กับทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 4 รุ่น รวม 400 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นที่อำเภอสันป่าตอง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน อำเภอเชียงดาว 100 คน อำเภอเมือง 100 คน และ อำเภอฮอด 130 คน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน และสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเองต่อไป
 
10 เมษายน 2561 , 11:48 น. , อ่าน 134  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี