สปข.3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์สถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม ต้อนรับปี๋ใหม่เมือง

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม ต้อนรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ปี 2561 นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT เชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาเยือน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสังกัดให้มีความรักใคร่ สามัคคีกัน มีความผูกพันกับองค์กร มีความรัก ความหวงแหนและสรรสร้างสิ่งดีๆให้แก่องค์กร เพื่อให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังถือเป็นการทำกิจกรรมเพื่อต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรม 5 ส. คือการร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์รอบสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กิจกรรมคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลัก 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนนำขยะมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ มาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์บำรุงรักษาต้นไม้ สร้างความร่มรื่นให้บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อีกด้วย
 
10 เมษายน 2561 , 14:43 น. , อ่าน 177  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี