สปข.3 ทำปุ๋ยจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ช่วยลดปริมาณขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ผลิตปุ๋ยอินทรีจากกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัชพืช เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัชพืช เพื่อบริหารจัดการขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัชพืช ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานให้ สะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน โดยการนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยอินทรี เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ ดอกไม้ ในพื้นที่บริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสวยงาม ร่มรื่น ให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต่อไป ทั้งนี้ การผลิตปุ๋ยอินทรีจากกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัชพืช นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อีกด้วย
 
10 เมษายน 2561 , 18:19 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี