มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ

  
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหสาขาและสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้พิการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ
ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหสาขาและสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้พิการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอและการแสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโครงการนี้ มีแนวคิดการดำเนินงานแบบบูรณาการหลายวิชาชีพ ทั้งทันตแพทย์ แพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาล นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งฝ่ายผู้ผลิตทันตบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนและทุกระดับของระบบบริการสาธารณสุข
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด 13 กิจกรรม เช่น กิจกรรมสำหรับนักศึกษาสร้างความตระหนักในผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา การพัฒนาศักยภาพทีมดูแลช่องปาก การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัว ผู้ปกครองเด็กออทิสติก จิตอาสาในชุมชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทันต กรรมสำหรับผู้พิการ
 
10 เมษายน 2561 , 20:10 น. , อ่าน 125  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย