เชียงใหม่ จัดงานยอสวยไหว้สา พระญามังราย

  
    ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธียอสวยไหว้สา บวงสรวงพระญามังราย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ 722 ปี พร้อมร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ครูภูมิปัญญา เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนช่างฟ้อนกว่า 700 คนขบวนแห่สวยดอก และเครื่องสักการะจากประตูช้างเผือกสู่ลานข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประกอบพิธียอสวยไหว้สา บวงสรวงพระญามังราย และองค์กษัตริย์ทั้งสอง ตลอดจนรุกขเทวดาอารักษ์ เจนบ้าน เจนเมือง ที่คุ้มครองเมืองเชียงใหม่ และองค์บูรพกษัตริย์เจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างอาณาจักรล้านนา ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นการรวมแคว้นหริภุญไชยกับแคว้นโยน ในสมัยพระญามังรายปฐมกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่สถาปนาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.1839 โดย พ่อขุนเม็งราย พ่อขุนรามคำแหง และ พ่อขุนงำเมือง ทรงร่วมกันก่อสร้างเมืองใหม่ขึ้น ณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง บริเวณเชิงดอยสุเทพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา และได้ทรงขนานนามว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่" มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา ทั้งทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบันเชียงใหม่มีอายุ 722 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกรู้คุณในองค์บูรพกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองและปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของคนล้านนา สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้กับคนในชุมชน รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไปอย่างยั่งยืน
 
12 เมษายน 2561 , 10:01 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด