จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2561 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศเรื่องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2561 เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันเด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีดัชนีค่าความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ในอันดับที่ 5 ของประเทศ อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 41.2 เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ และมีสัดส่วนของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะร้อยละ 50.2 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ ร้านค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ให้นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้อำเภอทุกแห่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดจุดตรวจบูรณาการ ไม่ให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท พร้อมทั้งมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุข จัดทีมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับสถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ได้รับทราบ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดำเนินการสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะคนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนทราบว่าซ้อมาจากร้านใด และให้คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ ลงตรวจสอบร้านค้าที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด
 
12 เมษายน 2561 , 16:44 น. , อ่าน 124  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด