งบยุทธศาสตร์จังหวัดมีแนวโน้มจะโอนไปใช้งบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

  
    คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เข้าประเมินผลโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุโครงการที่ดีเข้ากฎเกณฑ์จะปรับเปลี่ยนใช้งบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และคณะ เข้าตรวจประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงการ คือโครงการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง และ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (e-Tourism) และสนับสนุนการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้านหัตถอุตสาหกรรม(e-Handicraft)ดำเนินการโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์สำหรับสปา โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือกล่าวว่าโครงการทั้ง 4 นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก แต่ที่หลายฝ่ายเกรงว่าอาจจะมีการชะงักในเรื่องของงบประมาณดำเนินการเนื่องจากไม่มีงบผู้ว่า CEO นั้น เร็ว ๆ นี้รัฐบาลจะประกาศใช้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ซึ่งคาดว่าโครงการเหล่านี้จะเข้าหลักเกณฑ์และน่าจะใช้ได้กับทุกกลุ่มจังหวัดในประเทศเช่นกันที่มีการดำเนินการเข้าหลักเกณฑ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจะ มีผลต่องบประมาณปี 2551 ในการนี้คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการทั้งหมด และสรุปผลการตรวจประเมินโครงการ ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เพื่อประมวลสรุปผลทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
24 มกราคม 2550 , 17:24 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่