พ่อเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนา

  
    พ่อเมืองเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประกอบพิธีสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เดินทางเข้ากราบนมัสการรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง โดยตั้งแต่ช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะได้เข้ากราบนมัสการรดน้ำขอพร พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเชตวัน , พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , สักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รวมทั้งพระเถรานุเถรชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ภายหลังงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในอดีตและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีล้านนาที่ดีงามให้คงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่สืบไป
 
16 เมษายน 2561 , 19:44 น. , อ่าน 125  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี