แถลงสรุปผลโครงการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

  
    
จังหวัดเชียงใหม่แถลงสรุปผลโครงการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กเพื่อการบังคับใช้แรงงานและการเอาเปรียบทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแถลงสรุปผลโครงการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กเพื่อการบังคับใช้แรงงานและการเอาเปรียบทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 2 ปี สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2550 นี้
โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง ซึ่งประกอบด้วย การเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ โดยมีการจัดระบบและศักยภาพในการทำงาน จัดการระบบเพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพปัญหาและผลการแก้ไข รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สร้างการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
พยนต์ ยศสุพรหม 25 มกราคม 2550
 
25 มกราคม 2550 , 14:40 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่