สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำรวจเยาวชนอยากได้ฉลากคำเตือนข้างขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไหน..//

  
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรวจความคิดเห็นเยาวชนทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับภาพและคำเตือนบนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวังนำเป็นข้อมูลเชิงนโยบายสำหรับการวางแผนในการกำหนดมาตรการคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์..// ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก เฉลี่ยดื่มคนละ 6.13 ลิตร มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีละ 2.5 ล้านคน ซึ่งคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ 40 ของโลก จากสถิติดังกล่าว ทำให้เห็นว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่หลากหลาย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุจราจร และปัญหาครอบครัว โดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนัก และมองว่าในขณะที่ประเทศไทยได้มีการผลักดันให้สุราเป็นสินค้าที่ต้องมีการควบคุม จึงควรมีมาตรการเกี่ยวกับภาพและคำเตือนบนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผล โดยทำการสำรวจความคิดเห็นจากเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ทั่วประเทศ ทางอินเตอร์เน็ต ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้คำตอบว่า เยาวชน ต้องการให้มีป้ายคำเตือนขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ “เยาวชนต้องการให้มีฉลากทั้งรูปภาพและข้อความที่ชัดเจน” นอกจากนี้ เยาวชนยังได้เสนอแนะให้มีข้อความคำเตือน ดังนี้ – เป็นเหตุให้พิการและตายได้ – การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง – บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ไม่ควรดื่ม – ห้ามจำหน่ายแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ โดยข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าว จะได้นำไปเป็นข้อมูลเชิงนโยบายสำหรับการวางแผนในการกำหนดมาตรการคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป
 
17 พฤษภาคม 2561 , 14:58 น. , อ่าน 107  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด