พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาช่องทางให้ผู้ประกอบการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากล..//

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลักดันผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และสรุปผลการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดและเชื่อมโยงการค้าผลักดันผลิตภัณฑ์เด่นในพื้นที่สู่ตลาดสากล ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ หรือ CHIANG MAI BRAND เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิต และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารฯ โดยขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ จำนวน 66 ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ 224 ผลิตภัณฑ์/บริการ สำหรับการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และพิจารณาให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จะมีการพิจารณา ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายนของทุกปี และ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ของจังหวัด กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวน 16 ราย ได้แก่ กลุ่มสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน กลุ่มสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าสไตล์รูปแบบใหม่ 2018 เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสู่สากล เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดช่องทางการจำหน่ายต่างประเทศในระยะยาวต่อไป
 
17 พฤษภาคม 2561 , 15:26 น. , อ่าน 110  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด