รองนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ระดับชาติและนานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่..//

  
    รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่น ในการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำขอให้นำงานวิจัยไปต่อยอดองค์ความรู้ พร้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ..// ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปิดการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม” ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมขอให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านี้ ไปต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อนำพาประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สำหรับการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป มุ่งเน้นความสำคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ งานครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 4 กลุ่ม ได้แก่วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีการประกวดผลงานนวัตกรรม 22 ผลงาน ผลงานที่น่าสนใจ เช่น หนังสือสามมิติที่สัมผัสได้ ชุดตรวจเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดสุนัข สมุนไพรนั่งถ่านคุณแม่หลังคลอด เป็นต้น โดยมีผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม 13 รางวัล
 
18 พฤษภาคม 2561 , 15:31 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด