รองนายกรัฐมนตรี นำทีม สคช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล้านนา

  
    รองนายกรัฐมนตรี นำทีม สคช. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ย้ำเร่งผลิตบุคลากรสาขาการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ภาคเหนืออย่างมีคุณภาพ เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน หรือ สคช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยเริ่มดำเนินการในสาขาแมคคาทรอนิกส์ เป็นสาขาแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จวบจนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ เตรียมพร้อมในการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูง First S Curve และ New S Curve ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป ด้าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่มีคุณภาพแล้ว การผลิตบุคลากรให้สามารถใช้งานเครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาเครื่องจักรกลที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆต้องทำการพัฒนาไปควบคู่กับการการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องและเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าว มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 สาขา มีผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 509 คน
 
18 พฤษภาคม 2561 , 18:20 น. , อ่าน 90  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี