เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งมูลนิธิหนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ

  
    เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมโรงเรียนจีน 16 จังหวัด จัดตั้งมูลนิธิสนับสนุนให้นักเรียนไทยเรียนรู้ภาษาจีนทั้งในโรงเรียนจีน และโรงเรียนทั่วไป ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคเหนือ) และสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่ 1โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน คณาจารย์ ครูภาษาจีนจากโรงเรียนสอนภาษาจีนใน 16 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนภาคประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การรวมตัวของสมาคม มูลนิธิ โรงเรียนสอนภาษาจีน และเครือข่ายทั้งใน กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเรียนรู้ได้ย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน รวมถึงพัฒนาโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ให้มีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกมิติต่อไป ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย เป็นความสัมพันธ์รูปแบบบ้านพี่ เมืองน้อง มายาวนาน มีการค้าขายร่วมกันมาหลายยุค หลายสมัย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และภาษา จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
20 พฤษภาคม 2561 , 19:51 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี