กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า..// ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ นอกสถานที่ พร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานประจำงวดที่ 2 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้เข้าศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในระบบ เอ.เอ็ม 1476 กิโลเฮิรตซ์ ภาคภาษาชนเผ่า และลงพื้นที่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ดอยปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบปะกับกลุ่มผู้ฟัง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับ โครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นโครงการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้ 4 กิจกรรม ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการส่งกระจายเสียง การเพิ่มทักษะการผลิตรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ให้กับผู้จัดรายการ และเครือข่าย 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาหู่ อาข่า ม้ง เมี่ยน ลีซู ปกาเกอะญอ ไทใหญ่ และจะขยายเครือข่ายเพิ่มอีก 2 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ลัวะ และดาราอั้ง เพื่อให้สามารถผลิตรายการได้อย่างสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม และตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
 
21 พฤษภาคม 2561 , 13:40 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด