หลายภาคส่วนร่วมหารือวางมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้นักท่องเที่ยวชาวจีน../

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ หาแนวทางด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หลังพบนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง..// ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รัชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณารับทราบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการไม่ชำนาญเส้นทาง และไม่เข้าใจกฎจราจรของประเทศไทย ทั้งนี้ ในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวปีละกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว โดยอุปสรรคที่สำคัญคือเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีล่ามอาสาสมัครให้เพียงพอ โดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน การติดตามค่าสินไหมทดแทนที่ยังมีความล่าช้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและแก้ไขข้อจำกัดร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแนะให้ทำคู่มือการขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ ในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อแจกจ่ายและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันอีกด้วย
 
21 พฤษภาคม 2561 , 15:49 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด