กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ..//

  
    กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอยใหม่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการดีเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดิน..// นายชูชาติ พนมไพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านหนองหอยใหม่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บ้านหนองหอยใหม่ เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม มีการปลูกผัก โดยเกษตรกรมีการเพาะต้นกล้าพันธุ์เอง ด้วยดินที่ผสมเอง บางส่วนต้องไปซื้อมาจากร้านค้า ทำให้คุณภาพดินเพาะกล้าไม่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรในชุมชน เมื่อมีโครงการ 9101 เข้ามาทำให้เกษตรกรในชุมชนได้คิดผลิตดินเพาะต้นกล้าเอง ด้วยการนำดินที่มีอยู่ผสมกับมูลสัตว์ ต่างๆ ช่วยให้ไม่ต้องเปิดหน้าดินใหม่ ลดการบุกรุกทำลายป่า โดยใช้ดินตัวนี้เพาะกล้าได้เลย ประหยัดเงิน เวลา โดยเริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ปัจจุบันได้นำเยาวชนในพื้นที่เข้ามาช่วยเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ด้านการเกษตร สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ปัจจุบัน เกษตรกรในหมู่บ้านหนองหอยใหม่ได้ใช้ดินเพาะต้นกล้า ที่มีคุณภาพ ทำให้ต้นกล้าผักที่เพาะได้มีความเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ อีกทั้งเกษตรกรในชุมชนแม่แรมทั้ง 12 หมู่บ้านที่มีการเพาะต้นกล้า สามารถนำดินเพาะกล้าไปใช้ได้ เกิดเงินทุนเพื่อใช้ในการต่อยอดกิจกรรมทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อนาคตข้างหน้าจะได้มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย
 
22 พฤษภาคม 2561 , 09:13 น. , อ่าน 100  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด