ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กระตุ้นผู้ประกอบการ SME ร่วมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมสะสมคะแนน Energy Points รับสิทธิพิเศษคุ้มค่า

  
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จัดสัมมนากระตุ้นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ร่วมสะสมคะแนน Energy Points หวังช่วยอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสมคะแนน Energy Points ไว้ใช้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนและหลังปรับปรุง รวมถึงจะได้รับเงินทุนสนับสนุน ในอัตราร้อยละ 30 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ด้วยกลไกการสะสมคะแนน Energy Points จะต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับคะแนนสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด อาทิ เอกสารการประกาศนโยบายด้านพลังงาน, การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man), การวางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร และเอกสารทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่ดีขึ้น และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
 
22 พฤษภาคม 2561 , 18:35 น. , อ่าน 94  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี