โครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    คณะกรรมการประเมินการตัดสินโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ลงพื้นที่โรงเรียนท่าศาลา และชุมชนบ้านพระเจ้านั่งโก๋น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศต่อไป..// คณะกรรมการประเมินการตัดสินโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste ลงพื้นที่โรงเรียนท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดตามโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 และกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องไปแข่งขันกับตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ประกวดในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อดูผลการดำเนินงานในพื้นที่จริง รับฟังการบรรยายสรุป และซักถามข้อสงสัย ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 
23 พฤษภาคม 2561 , 17:09 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด