จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมฝึกเชิงปฏิบัติการ การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise : FEX

  
    จังหวัดเชียง ใหม่ เตรียมฝึกเชิงปฏิบัติการ Functional Exercise จากสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกบ่อยครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมฝึกเชิงปฏิบัติการ การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise : FEX ซึ่งการฝึกครั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาจากสาธารณภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีก โดยจังหวัดเชียงใหม่เลือกฝึกเกี่ยวกับอุทกภัย เพราะในปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
การฝึกเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการในการปฏิบัติและเป็นการฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการใช้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการฝึกเชิงปฏิบัติการ การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise : FEX ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยจะเป็นการฝึกในรูปแบบ Table Top Exercise และจะเป็นการฝึกแบบครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ แม้ว่าบางอำเภอที่ไม่มีลุ่มน้ำผ่านก็จะถูกร้องขอให้มาช่วยอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในลุ่มน้ำต่าง ๆ ซึ่งจะดำเนินการฝึกซ้อมตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
 
23 พฤษภาคม 2561 , 19:36 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย