จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ Field Day ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เน้นพัฒนาอาชีพเกษตรกรแบบ One stop service ส่งสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่..// ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ Field day ซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม สำหรับปีการผลิต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ทั้ง 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อยู่25 ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ แต่ละศูนย์ จะมีการจัดกิจกรรมหลักแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรม หรือสินค้าการเกษตรที่สำคัญ ของแต่ละพื้นที่และฤดูกาลผลิต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม สำหรับ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกับเกษตรกรด้วยกันเอง และนักวิชาการแขนงต่างๆ โดยมีฐานเรียนรู้หลักที่เกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพ เนื่องจากอำเภอสารภี มีพื้นที่ในการปลูกลำไยมากเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการตัดแต่งกิ่ง การดูแลลำไย การปรับปรุงบำรุงดิน การแปรรูปผลผลิตลำไย และการตัดแต่งช่อผลลำไยเกรดเดียว โดยมีเกษตรกรต้นแบบ นายเสน่ห์ ทะพิงแก มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตลำไยคุณภาพ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เพิ่มโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันทางภาคการเกษตร เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
24 พฤษภาคม 2561 , 14:27 น. , อ่าน 98  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด