เชียงใหม่ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รุ่นแรก 24-25 พ.ค. นี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน หวังแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศและปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่ โรงแรม เอ บูทีค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง และอำเภอเชียงดาว โดยมุ่งเน้นให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม อาทิ ข้อมูลสถานการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ,ความมั่นคงทางอาหารโดยใช้พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความรู้เดิม, การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และการติดป้าย ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน อีกทั้ง สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองได้รับรู้และเข้าใจ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงปัญหายาเสพติด ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน โดยจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561ที่ โรงแรม เอ บูทีค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
24 พฤษภาคม 2561 , 15:39 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี