เชียงใหม่ เปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

  
    พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจปฏิบัติศาสนกิจบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูกิตติปริยัตยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความศรัทธาและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป วันวิสาขบูชา ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ คือ วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 45 ปี และเป็นวันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือน “วิสาขะ” ทั้งสิ้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายสักการะรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบัน สำหรับ วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
 
24 พฤษภาคม 2561 , 17:46 น. , อ่าน 107  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี