องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามงาน “โครงการหลวง”

  
    องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง
พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ และพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินงานโครงการหลวง ที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีฝ่ายบริหารงานโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ เข้าร่วมให้ข้อมูล พร้อมสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าดูขั้นตอนการผลิตในโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูป ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยความสนใจ โดยในช่วงนี้ผลผลิตส่วนใหญ่ของโครงการหลวง ประกอบด้วย ผักสด ผลไม้เมืองหนาว สมุนไพร ดอกไม้สด พืชไร่ ปลาเทร้าท์ กุ้งก้ามแดง ไก่เบรส ไก่ฟ้า สินค้าแปรรูปที่มีความหลากหลาย ทั้งเห็ดหอม น้ำผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำสลัด ข้าวเกรียบ ขนมปัง และดอกไม้แห้ง
ทั้งนี้ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง เป็นหน่วยงานของฝ่ายตลาด มีหน้าที่รับและรวบรวมผลผลิตจากแหล่งผลิตที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้เป็นไปตามชั้นคุณภาพ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมจัดทำระบบประกันคุณภาพ GMP และ HACCP เน้นการป้องกันการปนเปื้อนจากอันตราย 4 ด้าน คือ กายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาห้องเย็น ระบบเย็นเร็ว และเครื่องปรับอากาศในหน่วยงาน โดยศักยภาพที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงรองรับได้ คือ รองรับผักสดได้มากถึง 55 ตัน / วัน ผลไม้สด 4 ตัน / วัน ธัญพืช 2 ตัน / วัน ดอกไม้สดและไม้ประดับ 900 กล่อง / วัน
 
24 พฤษภาคม 2561 , 18:36 น. , อ่าน 123  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย