โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนปลอดขยะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง..//

  
    โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ เน้นสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการลดการใช้ การคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ชูโรงเรียนปลอดขยะบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง..// นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสู่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับขยะ เหมือนกับที่อื่นๆ ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ถุงนม ถุงขนมขบเคี้ยว จึงได้หารือกันในการกำจัดขยะเหล่านี้ ด้วยการนำหลักการบูรณาการจากแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์การเรียนรู้รอบรู้เรื่องขยะนำพาสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 2.ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล 3.ศูนย์การเรียนรู้น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ 4.ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 5.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ 6.ศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากขยะเหลือใช้ โดยใช้ลักษณะพี่สอนน้อง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนส่งผลให้โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School ปี 2561
 
25 พฤษภาคม 2561 , 09:29 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด