สปข.3 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวันวิสาขบูชาประจำปี 2561

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาประจำปี 2561 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์วัดหัวฝาย จำนวน 9 รูป และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง ศีลธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อีกด้วย ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนอกจากจะเป็นวันสำคัญของชาวพุทธแล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้ให้การยอมรับและถือว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วย โดยในปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบไป
 
25 พฤษภาคม 2561 , 12:19 น. , อ่าน 112  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี