เชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย ฝ่ายบรรพชิต จำนวน 26 รูป ฝ่ายฆราวาส จำนวน 28 คน อีกทั้ง ยังมีการมอบรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดการบรรยายธรรมะ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ การสวดทำนองสรภัญญะ และการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมของพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีขวัญกำลังใจในการที่จะทะนุบำรุง รักษา ร่วมกันสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ทั้งนี้ สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมการแห่โคมไฟวิสาขบูชา ประกอบพิธีเวียนเทียน การสวดมนต์เจริญจิตภาวนา พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอื่นๆอีกหลายด้าน รวมถึงได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือสถานบันเทิงทุกแห่งหยุดกิจการและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 วัน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ด้วย
 
25 พฤษภาคม 2561 , 16:11 น. , อ่าน 98  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี