อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ Northern Science Park Debut : Thailand Regional and Global Connect ในรูปแบบครบวงจรบนฐานของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ Northern Science Park Debut : Thailand Regional and Global Connect ซึ่งเป็นการเปิดตัวโดยให้ข้อมูลที่สำคัญของกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในรูปแบบครบวงจรบนฐานของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
แนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มุ่งให้มีการนำเอาองค์ความรู้และทรัพยากรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ โดยบริการและโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี และการสร้าง Startup เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการนำผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย กับเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญให้ระบบนิเวศนวัตกรรมมีความแข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็น platform ของนวัตกรรมแบบเปิด หรือ Open Innovation ที่จะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น
 
25 พฤษภาคม 2561 , 18:47 น. , อ่าน 108  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย