มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

  
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เฟ้นหาผู้แทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เปิดเผยว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมฟิสิกส์ไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand Physics Olympiad : 17th TPhO) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์ให้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การจัดอบรมและพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ให้ได้มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสนใจศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดแข่งขันครั้งนี้ ถึงแม้การแข่งขันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 5 วัน และผู้ได้รับคัดเลือกก็จะมีเพียงจำนวนหนึ่ง แต่เชื่อว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ทั้งการเข้าค่าย การเตรียมงาน และการสอบ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและทรงคุณค่าของล้านนาอีกด้วย
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วในทุก ๆ ด้าน ทั้งการจัดเตรียมสถานที่สอบแข่งขัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมทัศนศึกษา
 
26 พฤษภาคม 2561 , 15:28 น. , อ่าน 114  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย