ป่าชุมชนต้นแบบบ้านตลาดขี้เหล็ก ประโยชน์เพื่อคนในชุมชน..//

  
    ป่าชุมชนต้นแบบบ้านตลาดขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในอนุรักษ์ป่า ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เสริมสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน..// นายจรูญ สุนันทศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ป่าชุมชนต้นแบบบ้านตลาดขี้เหล็ก มีเนื้อที่ 4,889 ไร่ มีคณะกรรมการประจำป่าชุมชน มีกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่า ซึ่งสมาชิกในชุมชนจะช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสมดุล และเหมาะสม ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าหลายอย่าง ทั้งสามารถเข้าไปหาของป่า เห็ด ไข่มดแดง หน่อไม้ ผักหวานป่า และอื่นๆ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ เช่น หากคนในหมู่บ้านชุมชนเข้าไปหาหน่อไม้ ต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไม่อนุญาตให้คนนอกหมู่บ้านหรือชุมชนเข้ามาหาของป่า มีการกำหนดบทลงโทษ หากพบการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น ส่วนที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอนั้น เห็นว่า จะเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการป่าของชุมชน เป็นการกระจายอำนาจสู่ระดับพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนเกิดความสามัคคี แล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าอีกด้วย
 
27 พฤษภาคม 2561 , 11:09 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด