อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

  
    บ้านสันทราย ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชูศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต นางพัชรี แก้วสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 1 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ ได้ทำการพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตลอดจนได้มีการ พัฒนาอาชีพจากการทำฟาร์มโคนมในพื้นที่ ด้วยการนำน้ำนมดิบมาต่อยอดแปรรูปเป็นไอศกรีม โยเกิร์ต และจะพัฒนาต่อยอดในการทำเป็นเครื่องสำอางด้วย นับเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนหนึ่งที่คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนา เพื่อสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป
 
27 พฤษภาคม 2561 , 12:30 น. , อ่าน 117  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด