หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ

  
    พลังเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ที่บริเวณบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลังเครือข่ายภาคประชาชน เยาวชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน เยาวชน กว่า 500 คน เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ สามารถเอื้อประโยชน์ในการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกับพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งจากการลงพื้นที่ มีพื้นที่บางส่วนในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาค 5 เองยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ในส่วนของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็มาดำเนินการในบางส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการได้ ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่นำมาปลูก เช่น คูณ อินทนิน พะยอม ประดู่ คำมอกหลวง เป็นต้น รวมทั้งมีการปลูกหญ้าแฝก การจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในบริเวณที่มีความลาดชัน และริมสองฝั่งลำห้วย เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนมีความลาดชัน เกรงว่า ฤดูฝนที่จะถึงนี้อาจจะมีน้ำป่าไหลบ่าลงไปได้
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไร ในส่วนของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็จะเข้ามาดูแลเฉพาะในพื้นที่ที่มาดำเนินการฟื้นฟูในครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อยู่นอกเขตอุทยาน หากมีนโยบายสั่งการให้พื้นที่บริเวณนี้ผนวกเป็นอุทยาน ก็จะเข้ามาดำเนินการตามนโยบายต่อไป
 
27 พฤษภาคม 2561 , 13:07 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย