จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประสานทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทั้งกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมถึงเป็นการทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทหาร ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม โดยจะดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการในการปฏิบัติและเป็นการฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการใช้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยทหารในพื้นที่ ปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา อาสมัครกู้ภัย และภาคประชาสังคม ให้ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
 
27 พฤษภาคม 2561 , 15:58 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย