สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดค่ายพัฒนาแกนนำชนเผ่าปกาเกอะญอ รุ่นใหม่ ต้านภัยฝิ่น

  
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ อำเภออมก๋อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด “ค่ายอมก๋อยฟ้าใส ไร้ต้นฝิ่น” พัฒนาแกนนำคนรุ่นใหม่ชนเผ่าปกาเกอะญอ ต้านภัยฝิ่น เสริมสร้างศักยภาพให้ห่างไกลยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ อำเภออมก๋อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาแกนนำคนรุ่นใหม่อมก๋อย “ค่ายอมก๋อยฟ้าใส ไร้ต้นฝิ่น” ที่บ้านพระเมตตา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวปกาเกอะญอ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในอำเภออมก๋อย ให้ห่างไกลฝิ่น ยาเสพติด สามารถนำไปต่อยอด ขยายผลในทุกตำบล เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชน และคนคนรุ่นใหม่ หวนกลับไปเสพฝิ่นอีกครั้ง
การจัดค่ายพัฒนาแกนนำคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจ คนรุ่นใหม่อมก๋อย, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การช่วยเหลือดูแลผู้เสพยาเสพติด, จิตอาสาพัฒนาอมก๋อย,กฎหมายยาเสพติดและการเฝ้าระวังปัญหาฝิ่น, การสร้างทักษะชีวิตป้องกันฝิ่น และการทำแผนพัฒนาชุมชนในฝัน เป็นต้น ภายหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้น กลุ่มแกนนำเยาวชนจะเข้าไปขยายผลการดำเนินงาน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลดระดับความรุนแรงเป็นอย่างมากในรอบ 20 ปี จากเดิมเคยมีพื้นที่ปลูกฝิ่นมากถึง 908 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือเพียง 56.6 ไร่ และมีผู้แสดงตัวออกมาบำบัดรักษาในรูปแบบ Harm Reduction คือ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติแล้วถึง 1,522 ราย นับว่าเป็นผลความสำเร็จอย่างมากของอำเภออมก๋อยในการแก้ไขปัญหาฝิ่นอย่างยั่งยืน
 
27 พฤษภาคม 2561 , 18:21 น. , อ่าน 94  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย