จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การเจริญจิตภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่ความสุขที่ยั่งยืน โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเสร็จพิธีทางศาสนา จะมีกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดเจ็ดยอด พระอามหลวง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยวิทยากร จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่มาจัดแสดงด้วย
ด้านนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม แล้ว กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงการปฏิบัติธรรม ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ที่วัดใกล้บ้าน
 
28 พฤษภาคม 2561 , 11:09 น. , อ่าน 107  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย