ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกรมชลประทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกรมชลประทาน เกี่ยวกับการจ้างแรงงานสร้างรายได้ พัฒนาแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
ที่บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในเขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง มีด้วยกัน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้มลิงหนองบ่อแก้ว พร้อมระบบส่งและอาคารประกอบ โดยการขุดลอกสระเพื่อเพิ่มขนาดความจุในการเก็บกับน้ำ จำนวน 2 สระ การขุดลอกสระเก็บน้ำแห่งที่ 1 ความจุ 95,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้สระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพิ่มขึ้นอีก 27,870 ลูกบาศก์เมตร ส่วนการขุดลอกสระเก็บน้ำแห่งที่ 2 ความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร จะช่วยเพิ่มขนาดความจุจากเดิมอีก 55,790 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตทดแทนคลองดินที่มีแต่เดิม ความยาว 1,636 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่ 1 , 4 , 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประมาณ 1,300 ไร่ คาดจะสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการดำเนินงานจะมีหน่วยงานภายนอก รวมถึงภาคประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการเหล่านี้จะสร้างประโยชน์สุขให้กับการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
 
28 พฤษภาคม 2561 , 19:55 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย