มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ตัวแทนจาก 14 ศูนย์ ทั่วประเทศ พร้อมโชว์พลังสมองในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ที่อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความสามารถ สติปัญญา และพัฒนาศักยภาพด้านฟิสิกส์ของตนเองให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ผู้สอน ได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอนร่วมกัน รวมถึงยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์จากศูนย์ทั่วประเทศ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการเรียนการสอนของแต่ละพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 มีตัวแทนจากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ จำนวน 14 ศูนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 97 คน อาจารย์และครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์จำนวน 48 คน และคณะกรรมการวิชาการและกรรมการของมูลนิธิ สอวน. อีกจำนวน 26 คน โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมสำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท. อีกด้วย
 
28 พฤษภาคม 2561 , 21:44 น. , อ่าน 98  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี