จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมผู้นําอาสา พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย สานพลังจัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ขับเคลื่อนโครงการ “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทย สามัคคี”
ที่บริเวณลานบันไดนาค ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้นำอาสา พัฒนาชุม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ตามนโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชน/หมู่บ้านให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาปรับใช้ในการดำเนินการให้ ปวงประชา รู้ รักสามัคคี ซึ่งมีจิตอาสา ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนาย กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวอนุโมทนาให้พร ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
การจัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ในครั้งนี้ มีการรวมพลังผู้นำจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันทําความสะอาด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จํานวน 5 จุด ได้แก่ บริเวณซุ้มกาญจนาภิเษกฯ จนถึงลานบันไดนาค, บริเวณรูปปั้นครูบาศรีวิชัยและศาลาเจ้าแม่กวนอิม, บริเวณบันไดนาคและทางเดินขึ้นพระบรมธาตุ, บริเวณรอบพระบรมธาตุ, ฐานพระพุทธรูปรอบพระบรมธาตุ
ทั้งนี้ ครูบาศรีวิชัย ได้รับการขนานนามว่า นักบุญแห่งล้านนา ผู้สร้างถนนทางขึ้น ดอยสุเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นแบบของผู้นําจิตอาสาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้นําจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นแกนหลักในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ นําชุมชนเกื้อกูล กลับคืนสู่สังคมไทย
 
29 พฤษภาคม 2561 , 14:20 น. , อ่าน 100  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย