พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่นมสด รดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์

  
    พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่นมสด รดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
พุทธศาสนิกชนในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และแห่น้ำนมสดรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระเจดีย์ พระบรมเกศาธาตุ โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธาน ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอดอยสะเก็ด ได้นำนมสดที่เตรียมมาไปรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียมาปลูกที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2524 และ ต้นโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2529 ซึ่งเป็นความเชื่อและศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ตามปฏิปทาของพระเจ้าอโศกมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งชมภูทวีป ตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล พุทธศาสนิกชนในอำเภอดอยสะเก็ดจึง จึงได้จัดงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทย
นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเวียนเทียนและปฏิบัติธรรม รับฟังพระธรรมเทศนา ในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
 
29 พฤษภาคม 2561 , 19:43 น. , อ่าน 117  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย