เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย เน้นเรียนรู้วิธีคิด ขยายตลาด สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 5โครงการ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ขับเคลื่อนผ่านชุมชน 255 ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 51,000 ราย งบประมาณกว่า147 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรม เป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเกษตรกร ชุมชนละ 200 ราย จำนวน1หลักสูตร 3กลุ่มวิชา เพื่อเน้นให้เกษตรกรรายย่อย มีการรวมกลุ่มเรียนรู้วิธีคิด สร้างความเข้มแข็ง ร่วมกันวางแผนการผลิต และการตลาดให้เท่าทันสถานการณ์ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่2 พัฒนากลุ่มเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 300,000บาท ต่อชุมชน โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม จะต้องเกิดจากความสมัครใจของเกษตรกร จากการทำเวทีชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญโดยเฉพาะเกษตรกรเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อรับฟังชี้แจงรายละเอียดและสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านการทำเวทีครั้งที่1 ที่ชุมชนหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
 
30 พฤษภาคม 2561 , 13:17 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด