จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง ในส่วนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ และบ้านปางต้น หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง” 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย ในพื้นที่ 31 จังหวัด 99 อำเภอ 125 หมู่บ้าน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 2561
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง มีการขับเคลื่อนใน 5 กระบวนงาน คือ การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม, การพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว, ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว, การสื่อสารการรับรู้, การประเมินผลและขยายผลอย่างยั่งยืน
 
30 พฤษภาคม 2561 , 17:09 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย