เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รุ่นที่ 2

  
    ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่ 5 อำเภอ ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ จับมือเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รุ่นที่ 2 มุ่งมั่นช่วยกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศและปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่ โรงแรม เอ บูทีค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่ 5 อำเภอ ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน เดินทางเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รุ่นที่ 2 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง และอำเภอเชียงดาว โดยมุ่งเน้นให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ ข้อมูลสถานการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ,ความมั่นคงทางอาหารโดยใช้พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความรู้เดิม, การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และการติดป้าย เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าว ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561และปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 2 เริ่มดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561ที่ โรงแรม เอ บูทีค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จากในพื้นที่ 5 อำเภอ ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงปัญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
30 พฤษภาคม 2561 , 20:33 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี