มช. จับมือ ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 บูรณาการองค์ความรู้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เน้นบูรณาการแนวทางสหวิทยาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ เครือข่ายสหวิทยาการเฉพาะสถาบัน นักวิจัย นักวิชาการผู้ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวทางแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติ สนองนโยบายรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบูรณาการของสหวิทยาการให้แก่รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ด้าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการในวันสหวิทยาการทุกปี สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในหลายภูมิภาค ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด และในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานทั่วประเทศทั้ง 7 เครือข่าย โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ” “ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศไทย 20 ปี” และ “บทบาทของราชบัณฑิตและเครือข่ายต่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ” รวมถึงมีกิจกรรมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศในด้านต่างๆอีกด้วย
 
31 พฤษภาคม 2561 , 12:50 น. , อ่าน 94  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี