มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย..//

  
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของผู้สูงวัย ..// ดร.สุมาวลี จินดาพล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศที่มีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรสูงวัยค่อนข้างเร็ว ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอัตราการสูงวัยก้าวหน้าเร็วที่สุดในประเทศ ถึงกว่า 14% ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยมากกว่า 1 ใน 4 ของประเทศ และเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ติดตาม และให้คำแนะนำ อบรมหรือเสวนาในการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งแต่ตรวจประเมินความเสี่ยง ไปจนกระทั่งการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงบ้าน และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง แนะนำไปจนกระทั่งทำการปรับปรุงสำเร็จ รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้และวิจัยด้านนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งนอกจากเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิติของผู้สูงอายุในชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และช่วยกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญ และพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้นในอนาคต โดยเน้นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้มีความปลอดภัยทางกายภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างแรงกระตุ้น ดูแลรักษาง่าย และสะดวกสบายในการใช้งาน ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.UD showcaseเป็นห้องตัวอย่าง นำเสนอลักษณะพื้นที่ อุปกรณ์ช่วยเหลือในการอยู่อาศัยที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 2.Mock up room ห้องตัวอย่างที่นำเสนอนวัตกรรมพื้นถิ่น ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ที่เทศบาลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-2828 ต่อ121
 
31 พฤษภาคม 2561 , 14:27 น. , อ่าน 98  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด