เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรสั่งอาหารให้พืชผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ตระหนักถึงปัญหาทั้งระบบการผลิต และเรื่องการจัดการดินปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ในระบบการผลิตพืชของเกษตรกร จึงขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ปี 2557 ในการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ “ศดปช.” ประจำอำเภอ ปัจจุบันมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนครอบคลุม 882 อำเภอทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นดำเนินการทั้งหมด 25 ศูนย์ ประจำทุกอำเภอ มีสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 500 ราย ศูนย์ฯ ละ 20 ราย เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านดินและปุ๋ย ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจสอบธาตุ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และการตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ในดินแบบรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ธาตุอาหารและความเป็นกรดเป็นด่าง ว่าเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพของดินและพืช ตลอดจนบริการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต คุณภาพดี ราคาถูก โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเพื่อให้สมาชิกและชุมชน ได้ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และที่สำคัญยังมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่เพื่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันใช้ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมยั่งยืน ตลอดจนบำรุงรักษาดินให้สามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ รวมถึง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพตรงกับธาตุอาหารของพืชที่ปลูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของเกษตรกรเป้าหมาย รวมถึงเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมเกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตและความเป็นอยู่ของชุมชน และลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ใกล้บ้านท่าน
 
31 พฤษภาคม 2561 , 16:15 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด